Reklamační řád

Všeobecná ustanovení a vymezení pojmů

 

Tento reklamační řád byl zpracován dle Občanského zákoníku a Zák. o ochraně spotřebitele a vztahuje se na spotřební zboží (dále jen "zboží"), u něhož jsou uplatňována práva kupujícího z odpovědnosti za vady (dále jen "reklamace").

 

Kupující je subjekt, který s prodávajícím uzavřel smlouvu o koupi zboží. V případě kupujícího, který není koncovým spotřebitelem (firemní zákazníci nakupující na IČ), se odpovědnost za vady řídí obchodním zákoníkem.

 

Záruční podmínky

 

V případě doručení objednaného zboží prostřednictvím některého ze smluvních přepravců prodávajícího je kupující povinen zkontrolovat, zda zboží nevykazuje vady způsobené přepravou. Pokud ano, je kupující povinen zboží nepřevzít a sepsat s přepravcem zápis o škodě. O případném poškození zboží během přepravy je kupující povinen neprodleně informovat také prodávajícího. V případě, že se po převzetí zboží kupujícím vyskytnou v záruční době vady zboží, může kupující uplatnit svou oprávněnou reklamaci.

 

Délka záruční doby se řídí platnými ustanoveními zákona. Pokud není uvedeno jinak, činí tedy 24 měsíců a začíná běžet dnem převzetí zboží. Prodávající odpovídá za vady, které má zboží při převzetí a za materiálové nebo výrobní vady, které se vyskytnou po převzetí v záruční době.

 

Záruku nelze uplatnit v následujících případech:

 

  • Vypršela-li u reklamovaného zboží záruční doba přede dnem uplatnění reklamace - záruka zanikla.
  • Vada vznikla nevhodným používáním zboží.
  • Vada vznikla opotřebením zboží, způsobené jeho obvyklým užíváním.
  • Vada vznikla nedodržením pokynů stanovených výrobcem, zejména nevhodnou údržbou.
  • Vada vznikla neodbornou instalací, zacházením, obsluhou, manipulací nebo zanedbáním péče o zboží.
  • Vada vznikla provedením neoprávněného zásahu do zboží či jiných úprav bez svolení výrobce.
  • Zboží bylo poškozeno živly.
  • Výrobek byl poškozen při přepravě, zjevné poškození zboží nebo jeho obalu je třeba ihned řešit s dopravcem. Zákazník není povinen takovéto zboží od dopravce převzít a musí o zjištěném poškození neprodleně informovat prodejce.

 

Postup při reklamaci

 

Informujte nás o reklamaci telefonicky nebo e-mailem. Zboží zašlete jako doporučený balík na naši adresu, případně předejte osobně. Do zásilky uveďte důvod reklamace a přiložte kopii daňového dokladu. Prodávající je povinen reklamaci vyřídit bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 kalendářních dnů ode dne předání reklamovaného zboží.

 

Je-li reklamace důvodná, prodávající ve lhůtě uvedené v předchozím odstavci vyzve kupujícího, aby si opravené nebo vyměněné zboží vyzvedl, případně zboží zašle kupujícímu na jeho náklady poštou na adresu určenou kupujícím. Pokud prodávající reklamaci neuzná, oznámí to kupujícímu v přiměřené lhůtě.

 

Spolu s oznámením o neuznání reklamace prodávající kupujícímu navrhne případné jiné řešení vzniklé situace. Místem uplatnění reklamace je adresa dodavatele. Reklamované zboží prosím zasílejte na adresu:

 

TipTrade, s.r.o.
Těšínská 650/201
710 00 Ostrava.

 

Práva plynoucí ze záruky

 

Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou bylo zboží v záruční opravě. V případě výměny zboží získává kupující záruku novou v délce 24 měsíců.

 

Jde-li o vadu odstranitelnou, má spotřebitel právo na bezplatné, řádné a včasné odstranění vady, právo na výměnu vadného zboží nebo vadné součásti, není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné, a není-li takový postup možný, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupit od kupní smlouvy.

 

Jde-li o vadu neodstranitelnou bránící řádnému užívání zboží, má spotřebitel právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupit od kupní smlouvy.

 

Jde-li o vady odstranitelné vyskytující se ve větším počtu nebo opakovaně a bránící řádnému užívání zboží, má spotřebitel právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupit od kupní smlouvy.

 

Jde-li o jiné vady neodstranitelné a nepožaduje-li výměnu věci, má spotřebitel právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupit od kupní smlouvy.

 

To neplatí, pokud kupující-spotřebitel před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil.

 

Tento reklamační řád nabývá účinnosti 1. 11. 2013. Změny reklamačního řádu vyhrazeny.